เอตทัคคะหมวดอุบาสก-พระมหาธีรนาถ-วัดป่าภูผาสูง

เอตทัคคะหมวดอุบาสก ตอนที่ ๑ ตปุสสะภัลลิกะ-พระมหาธีรนาถ (06:38)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑...ตปุสสะภัลลิกะ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๒ อนาถบิณฑิกเศรษฐี-พระมหาธีรนาถ (16:16)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๒...อนาถบิณฑิกเศรษฐี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๓ จิตตคฤหบดี-พระมหาธีรนาถ (04:23)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓...จิตตคฤหบดี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๔ หัตถกคฤหบดี-พระมหาธีรนาถ (08:09)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๔...หัตถกคฤหบดี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๕ พระเจ้ามหานามศากยะ-พระมหาธีรนาถ (04:45)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๕...พระเจ้ามหานามศากยะ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๖ อุคคคฤหบดี-พระมหาธีรนาถ (05:04)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๖...อุคคคฤหบดี บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๗ อุคคตคฤหบดี-พระมหาธีรนาถ (04:55)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๗...อุคคตคฤหบดี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๘ สุรอัมพัฎฐอุบาสก-พระมหาธีรนาถ (06:28)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๘...สุรอัมพัฎฐอุบาสก... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๙ หมอชีวกโกมารภัจ-พระมหาธีรนาถ (19:27)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๙...หมอชีวกโกมารภัจ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสก-ตอนที่ ๑๐ นกุลบิดาคฤหบดี-พระมหาธีรนาถ (06:37)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๐...นกุลบิดาคฤหบดี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา