ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์วิมุตติ ( https://wimutti.org ) หรืออาจเรียก“ผู้ให้บริการ” และผู้ใช้ คือ“คุณ”หรือ“ท่าน” ในการใช้งานภายในเว็บไซต์หรือรวมถึงแอปพลิเคชันที่ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ทำขึ้น (ถ้ามี).

 1. การใช้งานเว็บไซต์

  1. ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้วและจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต.
  2. ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องดูแลและรักษาข้อมูลความปลอดภัยในบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง เช่น การปรับปรุงรหัสผ่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ.
  3. ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามและอาจมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบการกระทำที่เกิดกับบัญชีผู้ใช้ของท่านจากบุคคลนั้น.
  4. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ท่านอื่น เช่น การกระทำที่กระทบต่อความปลอดภัย, หรือกระทบต่อความสามารถในการเข้าใช้งานได้ของผู้ใช้ท่านอื่นโดยสะดวก.
 2. เนื้อหา

  1. เนื้อหาที่เป็นส่วนของบทสวดมนต์และคำแปล เป็นสาธารณะสมบัติ เนื่องจากมีการสวดกันมายาวนานกว่าพันปี ก่อนมีกฎหมายลิขสิทธิ์ใดๆเกิดขึ้น. ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต. บทสวดมนต์ใดที่มีการติดแท็กไว้ว่าคัดลอกมาจากหนังสือสวดมนต์เล่มใด หากผู้ใช้งานจะนำไปใช้และจะแนบรายละเอียดที่มาของหนังสือนั้นเอาไว้ในงานของตน ก็จะถือเป็นการสมควรอย่างยิ่ง.
   1. บทสวดมนต์ใดที่เป็นบทพิเศษหรือบทเฉพาะกิจ ให้คงความเป็นเจ้าของหรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แต่งนั้นๆ. การอนุญาตหรือขออนุญาตใดๆให้ถือเป็นสิทธิ์ของผู้แต่งนั้นๆโดยเฉพาะ ทางผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง.
  2. เนื้อหาที่เป็นส่วนของเสียงนำสวดมนต์ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สวดนำ, หรือผู้แสดงนั้นๆ, หรือผู้ผลิตรายการ. ทางผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง. หากเป็นเสียงนำสวดมนต์ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้นทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต.
  3. เนื้อหาที่เป็นส่วนของการฟังธรรม เป็นลิขสิทธิ์ของผู้แสดงธรรม, หรือผู้ดูแลนั้นๆ, หรือผู้ผลิตรายการ. ทางผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง. หากเป็นรายการที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้นทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต.
  4. เนื้อหาที่เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมให้ทางผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการตรวจสอบ, อนุมัติการเผยแพร่, ปฏิเสธการเผยแพร่, แก้ไข, ลบบางส่วนหรือทั้งหมดได้. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการเผยแพร่เนื้อหาใดๆที่ขัดต่อข้อตกลงในหมวดของ“การใช้งานเว็บไซต์” รวมถึงจะต้องไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและคุณธรรมอันดีงาม รวมถึงความสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง เช่น ไม่สร้างความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ทั้งศาสนาเดียวกันและต่างศาสนา เป็นต้น.
  5. เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น จะต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, และอื่นๆ.
  6. เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น สำหรับส่วนข้อมูลที่เก็บบันทึกและเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ จะถือว่าเป็นการทำเพื่อช่วยเผยแผ่ศาสนา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปทั้งหมด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต.
 3. การเงิน

  1. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการแสวงหากำไรหรือรายได้จากเว็บไซต์นี้.
 4. การสงวนสิทธิ์ความรับผิด

  1. ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ ในกรณีผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงการใช้งาน.
  2. ทางผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ในกรณีที่มีข้ออันควรสงสัยได้ว่า มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านในลักษณะผิดปกติ เช่น ถูกลักลอบเข้าสู่ระบบโดยที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ใช้.
  3. ผู้ให้บริการสามารถที่จะปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  4. บัญชีผู้ใช้ของท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้.
  5. ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากข้อขัดข้องทางระบบ, หรือการสูญหายของข้อมูล, หรือความล่าช้าในการเชื่อมต่อ, หรือความบกพร่องในเนื้อหา.

ปรับปรุงล่าสุด 19 มกราคม พ.ศ. 2567