วิปัสสนาระบบลัดสั้น โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

內觀捷徑 (第一部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๑. (34:30)

「核子時代的止觀禪修法門」 內觀捷徑 (第一部) : 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日

內觀捷徑 (第二部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๒. (10:55)

內觀捷徑 (第二部) 覺知呼吸的出入 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ตอนที่ ๒. ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第三部) วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๓. (05:21)

內觀捷徑 (第三部) 觀「色」與「心」 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๓. "รูปกับนาม" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第四部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๔ (07:53)

內觀捷徑 (第四部) 觀五蘊 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๔."เบญจขันธ์" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑(第五部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๕ (05:28)

內觀捷徑 (第五部) 觀生滅 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๕. "กำหนดเกิดดับ" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第六部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๖. (13:02)

內觀捷徑 (第六部) 觀無常 和 觀無我 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๖. "กำหนดความเป็น อนิจจังและอนัตตา" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第七部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๗. (10:20)

內觀捷徑 (第七部) 重點複習 [觀息法的步驟] 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๗. "ทบทวนวิธีวิปัสสนาฯ" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第八部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๘. (06:04)

內觀捷徑 (第八部) [修習「呀」(ya) 的三種意義] 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๘. " หนอ !" สามความหมาย พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第九部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๙. (08:49)

內觀捷徑 (第九部) 斷除禪修當下生起的障礙 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๙. "ปัญหาและอุปสรรค ที่ควรรู้" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第十部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น๑๐. (09:00)

內觀捷徑 (第十部) 內觀捷徑修法的原則 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๑๐. "หลักการของวิปัสสนาระบบลัดสั้น" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗