วิปัสสนาระบบลัดสั้น โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

โดย Wimutti dot org

1
34:30

內觀捷徑 (第一部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๑.

โดย Buddhadharm

「核子時代的止觀禪修法門」 內觀捷徑 (第一部) : 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日
2
10:55

內觀捷徑 (第二部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๒.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第二部) 覺知呼吸的出入 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ตอนที่ ๒. ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗
3
05:21

內觀捷徑 (第三部) วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๓.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第三部) 觀「色」與「心」 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๓. "รูปกับนาม" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกขพลาราม ๒๘ ม…
4
07:53

內觀捷徑 (第四部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๔

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第四部) 觀五蘊 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๔."เบญจขันธ์" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู สวนโมกข…
5
05:28

內觀捷徑(第五部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๕

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第五部) 觀生滅 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๕. "กำหนดเกิดดับ" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ส…
6
13:02

內觀捷徑 (第六部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๖.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第六部) 觀無常 和 觀無我 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๖. "กำหนดความเป็น อนิจจังและอนัตตา" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะวิปัสสนา…
7
10:20

內觀捷徑 (第七部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๗.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第七部) 重點複習 [觀息法的步驟] 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๗. "ทบทวนวิธีวิปัสสนาฯ" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สมถะว…
8
06:04

內觀捷徑 (第八部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๘.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第八部) [修習「呀」(ya) 的三種意義] 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๘. " หนอ !" สามความหมาย พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด…
9
08:49

內觀捷徑 (第九部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๙.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第九部) 斷除禪修當下生起的障礙 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๙. "ปัญหาและอุปสรรค ที่ควรรู้" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุด ส…
10
09:00

內觀捷徑 (第十部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น๑๐.

โดย Buddhadharm

內觀捷徑 (第十部) 內觀捷徑修法的原則 佛使比丘 核子時代的止觀禪修法門 解脫自在園 1984年1月2日 วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๑๐. "หลักการของวิปัสสนาระบบลัดสั้น" พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุ…