เอตทัคคะหมวดภิกษุ-พระมหาธีรนาถ-วัดป่าภูผาสูง

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๑ พระอัญญาโกณทัญญะ-พระมหาธีรนาถ (15:31)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๑...พระอัญญาโกณทัญญะ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๒ พระอุรุเวลกัสสปเถระ-พระมหาธีรนาถ (17:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๒...พระอุรุเวลกัสสปเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๓ พระสารีบุตรเถระ-พระมหาธีรนาถ (32:11)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓...พระสารีบุตรเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๔ พระมหาโมคคัลลานเถระ-พระมหาธีรนาถ (26:52)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๔...พระมหาโมคคััลลานเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๕ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:41)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๕...พระปุณณมันตานีบุตรเถระ... ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๖ พระกาฬุทายีเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:59)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๖...พระกาฬุทายีเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ-ตอนที่ ๗ พระนันทเถระ-พระมหาธีรนาถ (10:13)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๗...พระนันทเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๘ พระราหุลเถระ-พระมหาธีรนาถ (10:59)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๘...พระราหุลเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๙ พระอุบาลีเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:23)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๙...พระอุบาลีเถระ... ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๐ พระภัททิยะเถระ-พระมหาธีรนาถ (08:32)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๐...พระภัททิยะเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๑ พระอนุรุทธะเถระ-พระมหาธีรนาถ (17:01)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๑...พระอนุรุทธะเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๒ พระอานนท์เถระ-พระมหาธีรนาถ (11:32)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๒...พระอานนท์เถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๓ พระโมฆราชเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:16)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๓...พระโมฆราชเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๔ พระปิณโฑภารทวาชเถระ-พระมหาธีรนาถ (11:10)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๔...พระปิณโฑภารทวาชเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๕ พระมหากัจจายนเถระ-พระมหาธีรนาถ (14:04)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๕...พระมหากัจจายนเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๖ พระสีวลีเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๖...พระสีวลีเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๗ พระโสณกุฏิกัณณเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:02)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๗...พระโสณกุฏิกัณณเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๘ พระมหากัสสปเถระ-พระมหาธีรนาถ (16:09)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๘...พระมหากัสสปเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๑๙ พระราธเถระ-พระมหาธีรนาถ (05:16)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๑๙...พระราธเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๐ พระลกุณฎกภัททิยเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:32)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๒๐...พระลกุณฎกภัททิยเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๑ พระทัพพมัลลบุตรเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:14)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๑...พระทัพพมัลลบุตรเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๒ พระพากุลเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:18)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๒...พระพากุลเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๓ พระวักกลิเถระ-พระมหาธีรนาถ (05:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๓...พระวักกลิเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๔ พระมหากัปปินเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:32)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๔...พระมหากัปปินเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๕ พระอุปเสนเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๕...พระอุปเสนเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๖ พระเรวตขทิรวนิยเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:44)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๖...พระเรวตขทิรวนิยเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๗ พระสุภูติเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:03)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๗...พระสุภูติเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๘ พระพาหิยเถระ-พระมหาธีรนาถ-วัดป่าภูผาสูง (08:31)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๒๘...พระพาหิยเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๒๙ พระวังคีสเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:26)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๒๙...พระวังคีสเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๐ พระโสนโกฬิวิสเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:54)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุ) ตอนที่ ๓๐...พระโสนโกฬิวิสเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๑ พระโสภิตเถระ-พระมหาธีรนาถ (04:04)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๑...พระโสภิตเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๒ พระนันทกเถระ-พระมหาธีรนาถ (05:04)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๒...พระนันทกเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๓ พระกังขาเรวตเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:35)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๓...พระกังขาเรวตเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๔ พระมหาปันถกเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:23)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๔...พระมหาปันถกเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๕ พระจูฬปันถกเถระ-พระมหาธีรนาถ (09:42)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๕...พระจูฬปันถกเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๖ พระกุณฑธานเเถระ-พระมหาธีรนาถ (08:47)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๖...พระกุณฑธานเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๗ พระรัฐบาลเถระ-พระมหาธีรนาถ (08:47)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๗...พระรัฐบาลเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๘ พระกุมารกัสสปเถระ-พระมหาธีรนาถ (14:11)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๘...พระกุมารกัสสปเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๓๙ พระมหาโกฎฐิตเถระ-พระมหาธีรนาถ (06:23)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๓๙...พระมหาโกฎฐิตเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ ๔๐ พระสาคตเถระ-พระมหาธีรนาถ (07:38)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบากสก) ตอนที่ ๔๐...พระสาคตเถระ... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา