เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-พระมหาธีรนาถ-วัดป่าภูผาสูง

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๑ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี-พระมหาธีรนาถ (16:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๑...พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๒ พระเขมาเถรี-พระมหาธีรนาถ (06:03)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๒...พระเขมาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๓ พระอุบลวรรณาเถรี-พระมหาธีรนาถ (07:16)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๓...พระอุบลวรรณาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๔ พระปฏาจาราเถรี-พระมหาธีรนาถ (11:55)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๔...พระปฏาจาราเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๕ พระนันทาเถรี-พระมหาธีรนาถ (06:53)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๕...พระนันทาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๖ พระธรรมทินนาเถรี-พระมหาธีรนาถ (06:52)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๖...พระธรรมทินนาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๗ พระโสณาเถรี-พระมหาธีรนาถ (09:27)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๗...พระโสณาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๘ พระสกุลาเถรี-พระมหาธีรนาถ (04:55)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๘...พระสกุลาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๙ พระภัททากุณฑลเกสาเถรี-พระมหาธีรนาถ (18:53)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๙...พระภัททากุณฑลเกสาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๑๐ พระภัททกาปิลานีเถรี-พระมหาธีรนาถ (05:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่๑๐...พระภัททกาปิลานีเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๑๑ พระภัททกัจจานาเถรี-พระมหาธีรนาถ (06:38)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๑๑...พระภัททกัจจานาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๑๒ พระกีสาโคตมีเถรี-พระมหาธีรนาถ (09:21)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๑๒...พระกีสาโคตมีเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดภิกษุณี-ตอนที่ ๑๓ พระสิงคาลมาตาเถรี-พระมหาธีรนาถ (05:40)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดภิกษุณี) ตอนที่ ๑๓...พระสิงคาลมาตาเถรี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา