เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา โดย บัวลอย

MV Series ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” (14:24)

มิวสิกวีดิโอซีรีส์ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” คีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา (ยึด)” ช่วงปฏาจาราเสียสติ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา คีตธรรม “เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา (ปล่อย)” ช่วงพระปฏาจาราเถรีพิจารณาธรรมแห่งการพลัดพราก นำมาจากบทกวีนิพนธ์ของ ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร เสียงนำและเสียงประสาน : ธานี พูนสุวรรณ กำกับมิวสิกวีดิโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช นักแสดงอาสาในมิวสิกวีดิโอซีรีส์ประกอบคีตธรรม มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นภัสกร มิตรธีรโรจน์ ธนพร แวกประยูร ธานี พูนสุวรรณ กันยารัตน์ นภาศัพท์ ษัณณัช จริยศาสตร์ กลุ่มจิตอาสาบัวลอยในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม คำบรรยายภาษาอังกฤษและประสานงาน: สุเมธิน แสงไตรรัตน์นุกูล ชัชรพล เพ็ญโฉม สุดารัตน์ เข็มกลัด สื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุดพระปฏาจาราเถรีนี้ นำเสนอในรูปแบบมิวสิกซีรีส์ประกอบคีตธรรมในชื่อ“พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” เล่าฉากเรื่องราวอนุพุทธประวัติของพระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู้เคยผ่านมหันตทุกข์ในการสูญเสียบุคคลที่รักทั้งครอบครัวอย่างกะทันหันจนทำให้ท่านสติ ก่อนจะได้รับพระกรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ทางแห่งความจริง ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องธรรมดา การคร่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านมาและความตายที่ไม่มีใครต้านทานได้ไม่เกิดผลประโยชน์อันใด และได้ทรงประทานพุทธโอวาทถึงหนทางการดับทุกข์นี้แก่ท่านให้ได้พิจารณา จนท่านสามารถระงับโศกน้อมใจรับ พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ในที่สุด ซึ่งเรื่องราวของพระปฏาจาราเถรีผู้ประสบกับมหันตทุกข์นี้เอง ได้กลายเป็นเรื่องเล่าขานถึง “นางปฏาจารา หญิงบ้าผู้บรรลุธรรม” ให้กับพุทธศาสนิกชนสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบัน ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสมทุนการสร้างสื่อคุณธรรมจริยธรรมชุดต่อไปรวมถึงมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจการด้านจิตอาสาทุกประเภทของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สามารถร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดปทุมวนาราม (โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4 และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเหล่าศิลปินและจิตอาสาของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ ได้ที่ Page: Bualoyteamwork Instagram: @bualoyteamwork Line Official: @bualoyteamwork Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy หมายเลขโทรศัพท์ 080-536-6996

เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน (05:31)

คีตธรรม : เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร เสียงนำและเสียงประสาน : ธานี พูนสุวรรณ กำกับมิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช คีตธรรม : เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน บทกวีนิพนธ์ : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร กำกับมิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช สำหรับคีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” ทั้งเวอร์ชั่น “ยึด”และ “ปล่อย” นอกจากจะนำมาประกอบสื่อการเรียนการสอนใน “MV Series พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” แล้วนั้น ผู้สร้างสรรค์ยังนำเสนอออกมาในรูปแบบชนิดสื่อการสอนประเภท “มรณัสสติกรรมฐาน” ที่นำภาพเหตุการณ์ของปวงชนทั่วโลก ที่ได้ประสบกับความสูญเสีย ความพลัดพราก จนพบกับความตาย ที่ไม่เลือกแม้เพศ วัย ชนชั้น หรือศาสนาใดๆ เพื่อนำมาเป็นอุทาหรณ์ในการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้ “มรณัสสติกรรมฐาน” จัดว่าเป็นหนึ่งในสี่สิบกองกรรมฐาน ที่พระอรรถกถาจารย์ในทางพระพุทธศาสนาได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ทุกลมหายใจ ถ้าหากว่าเราละเลยมรณัสสติกรรมฐาน พยายามหนีความตาย ปฏิเสธความตาย เราก็จะถูกความตายคุกคามชีวิตและจิตใจ ความตายก็เป็นศัตรู แต่ถ้าระลึกความตายอยู่เสมอ เจริญมรณัสสติอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครูอาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดมุ่งหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้จริง สมดังปัจฉิมโอวาทในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่า “....ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด….” ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสมทุนการสร้างสื่อคุณธรรมจริยธรรมชุดต่อไปรวมถึงมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจการด้านจิตอาสาทุกประเภทของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สามารถร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดปทุมวนาราม(โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4 และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเหล่าศิลปินและจิตอาสาของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ ได้ที่ Page: Bualoyteamwork Instagram: @bualoyteamwork Line Official: @bualoyteamwork Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy หมายเลขโทรศัพท์ 080-536-6996 ขอขอบคุณวีดีโอจากยูทูป /youtube footage credits Total Raw Footage The Syria Disaster That Killed Kids ,Women & Men :https://www.youtube.com/watch?v=Yb3oCbpf1nQ&index=38&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Storyful Coast Guard Crews Rescue Passengers From Sinking Sewol Ferry : https://www.youtube.com/watch?v=8mpXs6VGNEM&index=36&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp jyvais1001 Disaster tsunami 4th part phuket phi phi modif : https://www.youtube.com/watch?v=5ew7kZeJM48&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=34 osama ahmed Only in Egypt Building collapse : https://www.youtube.com/watch?v=ZiRvuVqWwkQ&index=26&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Arrinera PL Spain Train Crash Caught On Camera : https://www.youtube.com/watch?v=uZA5PLanhUE&index=25&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Only You Nepal earthquake Video : https://www.youtube.com/watch?v=6Uh0i0gdp7M&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=21 Hanwool Kim 세월호의 단원고 희생자들 victims of Sewol ferry disaster : https://www.youtube.com/watch?v=Ahoiad1ujbY&index=18&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Xendrius New Footage Shows 9/11 WTC Drone Attack/Strike Plane (Witnesses React) : https://www.youtube.com/watch?v=xsmc_rS2jOo&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=17 NetworkLive September 11 2001 Video : https://www.youtube.com/watch?v=wNNTcHq5Tzk&index=16&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Kodl Kodlyk Serious traffic accident while overtaking Czech Republic Full HD / Dopravní nehoda Ronov : https://www.youtube.com/watch?v=-el-50CNqPE&index=28&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Ho Quoc Trung Japan Tsunami Caught On Camera | Ocean Overtops Wall : https://www.youtube.com/watch?v=ISgIGHGei9U&index=15&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp BONGO CHANNEL Tohoku Tsunami Strikes Sendai Japan 2011 New Footage - Best New : https://www.youtube.com/watch?v=kksLMjsEbpg&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=14 Channel Racing IDIOT DRIVERS , CAR CRASH VERY VERY SHOCK WEEK 4 AUGUST 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=P3BwhRaa4IA&index=11&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Car Crash TV Onlain Car Crash very Shock dash camera 2015 NEW ★★★★★ By Top Speed Motor #2 : https://www.youtube.com/watch?v=5klU6y5kwMM&index=9&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Video Zone Most Dangerous Bike Accident in World Horrible Bike Accident Crashes Compilation Share For Awareness : https://www.youtube.com/watch?v=73ES69kMRg8&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=22 √djupmix katippatee ปัมหัวใจ CPR บ่555 : https://www.youtube.com/watch?v=sgkHnn8eUzc&t=269s&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=

เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน (05:29)

คีตธรรม : เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน บทกวีนิพนธ์ : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร กำกับมิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช สำหรับคีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” ทั้งเวอร์ชั่น “ยึด”และ “ปล่อย” นอกจากจะนำมาประกอบสื่อการเรียนการสอนใน “MV Series พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” แล้วนั้น ผู้สร้างสรรค์ยังนำเสนอออกมาในรูปแบบชนิดสื่อการสอนประเภท “มรณัสสติกรรมฐาน” ที่นำภาพเหตุการณ์ของปวงชนทั่วโลก ที่ได้ประสบกับความสูญเสีย ความพลัดพราก จนพบกับความตาย ที่ไม่เลือกแม้เพศ วัย ชนชั้น หรือศาสนาใดๆ เพื่อนำมาเป็นอุทาหรณ์ในการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้ “มรณัสสติกรรมฐาน” จัดว่าเป็นหนึ่งในสี่สิบกองกรรมฐาน ที่พระอรรถกถาจารย์ในทางพระพุทธศาสนาได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ทุกลมหายใจ ถ้าหากว่าเราละเลยมรณัสสติกรรมฐาน พยายามหนีความตาย ปฏิเสธความตาย เราก็จะถูกความตายคุกคามชีวิตและจิตใจ ความตายก็เป็นศัตรู แต่ถ้าระลึกความตายอยู่เสมอ เจริญมรณัสสติอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครูอาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดมุ่งหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้จริง สมดังปัจฉิมโอวาทในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่า “....ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด….” ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสมทุนการสร้างสื่อคุณธรรมจริยธรรมชุดต่อไปรวมถึงมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจการด้านจิตอาสาทุกประเภทของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สามารถร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดปทุมวนาราม(โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4 และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเหล่าศิลปินและจิตอาสาของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ ได้ที่ Page: Bualoyteamwork Instagram: @bualoyteamwork Line Official: @bualoyteamwork Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy หมายเลขโทรศัพท์ 080-536-6996 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้น เป็นเรื่องทรมานยิ่ง และเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพลาก ก็เป็นสิ่งสุดวิสัย ทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง” “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าหวังอะไรให้มากนัก จงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชอง อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้า ชีวิตนี้เหมือนเกลียวคลื่น ซึ่งก่อตัว ขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่ง ขอขอบคุณวีดีโอจากยูทูป /youtube footage credits Total Raw Footage The Syria Disaster That Killed Kids ,Women & Men :https://www.youtube.com/watch?v=Yb3oCbpf1nQ&index=38&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Storyful Coast Guard Crews Rescue Passengers From Sinking Sewol Ferry : https://www.youtube.com/watch?v=8mpXs6VGNEM&index=36&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp jyvais1001 Disaster tsunami 4th part phuket phi phi modif : https://www.youtube.com/watch?v=5ew7kZeJM48&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=34 osama ahmed Only in Egypt Building collapse : https://www.youtube.com/watch?v=ZiRvuVqWwkQ&index=26&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Only You Nepal earthquake Video : https://www.youtube.com/watch?v=6Uh0i0gdp7M&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=21 Hanwool Kim 세월호의 단원고 희생자들 victims of Sewol ferry disaster : https://www.youtube.com/watch?v=Ahoiad1ujbY&index=18&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Xendrius New Footage Shows 9/11 WTC Drone Attack/Strike Plane (Witnesses React) : https://www.youtube.com/watch?v=xsmc_rS2jOo&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=17 NetworkLive September 11 2001 Video : https://www.youtube.com/watch?v=wNNTcHq5Tzk&index=16&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Kodl Kodlyk Serious traffic accident while overtaking Czech Republic Full HD / Dopravní nehoda Ronov : https://www.youtube.com/watch?v=-el-50CNqPE&index=28&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Ho Quoc Trung Japan Tsunami Caught On Camera | Ocean Overtops Wall : https://www.youtube.com/watch?v=ISgIGHGei9U&index=15&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp BONGO CHANNEL Tohoku Tsunami Strikes Sendai Japan 2011 New Footage - Best New : https://www.youtube.com/watch?v=kksLMjsEbpg&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index=14 Channel Racing IDIOT DRIVERS , CAR CRASH VERY VERY SHOCK WEEK 4 AUGUST 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=P3BwhRaa4IA&index=11&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp Car Crash TV Onlain Car Crash very Shock dash camera 2015 NEW ★★★★★ By Top Speed Motor #2 : https://www.youtube.com/watch?v=5klU6y5kwMM&index=9&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp √djupmix katippatee ปัมหัวใจ CPR บ่555 : https://www.youtube.com/watch?v=sgkHnn8eUzc&t=269s&list=PLytrCDxJPeuC-vOs0wyfYgkN3hdyM2OAp&index= TNN 24 เด็ก 9 ปีถูกพ่อทำร้ายเสียชีวิตแล้วตร. จ่อแจ้งข้อหาพ่อ : https://www.youtube.com/watch?v=JlMjan6mVMU