ี้เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา-พระมหาธีรนาถ-วัดป่าภูผาสูง

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๑ นางสุชาดา-พระมหาธีรนาถ (10:07)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๑...นางสุชาดา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๒ นางวิสาขา-พระมหาธีรนาถ (27:41)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๒...นางวิสาขา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๓ นางขุชชุตตรา-พระมหาธีรนาถ (09:03)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๓...นางขุชชุตตรา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๔ พระนางสามาวดี-พระมหาธีรนาถ (22:19)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๔...พระนางสามาวดี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๕ นางอุตตารานันทมารดา-พระมหาธีรนาถ (10:24)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๕...นางอุตตารานันทมารดา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๖ นางสุปปวาสา-พระมหาธีรนาถ (03:57)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๖...นางสุปปวาสา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๗ นางสุปปิยา-พระมหาธีรนาถ (06:14)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๗...นางสุปปิยา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๘ นางกาติยานี-พระมหาธีรนาถ (05:46)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๘...นางกาติยานี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๙ นางกาฬิกุรรฆริกา-พระมหาธีรนาถ (02:08)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๙...นางกาฬิกุรรฆริกา... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ ๑๐ นางนกุลมารดาคหปตารี-พระมหาธีรนาถ (05:54)

เอตทัคคะ ในทางพระพุทธศาสนา (หมวดอุบาสิกา) ตอนที่ ๑๐...นางนกุลมารดาคหปตารี... บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา