พระไตรลักษณ์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๑. (32:29)

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๒.

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522