พระไตรลักษณ์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

โดย Wimutti dot org

1
32:29

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๑.

โดย Buddhadharm

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522
2
33:07

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๒.

โดย Buddhadharm

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522