ขันธ์ 5 โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

โดย Wimutti dot org

1
31:26

สภาวะธรรมที่เรียกขันธ์ ๕ ตอนที่ ๑.

โดย Buddhadharm

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔
2
42:00

สภาวะธรรมที่เรียกขันธุ์ ๕ ตอนที่ ๒.

โดย Buddhadharm

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔
3
42:33

สภาวะธรรมที่เรียกขันธุ์ ๕ ตอน ๓.

โดย Buddhadharm

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔