ขันธ์ 5 โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

สภาวะธรรมที่เรียกขันธ์ ๕ ตอนที่ ๑. (31:26)

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔

สภาวะธรรมที่เรียกขันธุ์ ๕ ตอนที่ ๒. (42:00)

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔

สภาวะธรรมที่เรียกขันธุ์ ๕ ตอน ๓. (42:33)

อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐ สวนโมกขพลาราม ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔