โส อัตถะลัทโธ สุขิโต

ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษ จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย

วิรุฬโห พุทธะสาสะเน

เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา

อะโรโค สุขิโต โหหิ

เป็นผู้หาโรคมิได้ มีความสำราญใจ

สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด

สา อัตถะลัทธา สุขิตา

ท่านผู้เป็นสุภาพสตรี จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา

อะโรคา สุขิตา โหหิ

เป็นผู้หาโรคมิได้ มีความสำราญใจ

สะหะ สัพเพชิ ญาติภิ

พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด

เต อัตถะลัทธา สุขิตา

ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ถึงซึ่งความสุขกาย

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา

อะโรคา สุขิตา โหถะ

เป็นผู้หาโรคมิได้ มีความสำราญใจ

สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด

เล่น/หยุด