(หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส.)

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา

ขอสัตว์ทั้งปวง ที่ประสบทุกข์ จงพันจากทุกข์

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

ที่ประสบภัย จงพันจากภัย

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

และที่ประสบความโศก จงพ้นจากความโศกเสียได้เถิด

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

และขอเทวดาทั้งปวง จงได้อนุโมทนา ซึ่งบุญสมบัติ อันข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สร้างสมไว้แล้วนี้ เพื่อความสำเร็จ แห่งสมบัติทั้งปวงเถิด

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา ภาวะนาภิระตา โหนตุ

ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา ด้วยใจศรัทธา ตลอดกาลทุกเมื่อ

คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

ทวยเทพทั้งหลาย ที่มาชุมนุมแล้ว ขอเชิญกลับเถิด

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพละธรรม ด้วยเดชแห่งพละธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งพละธรรม ของพระอรหันต์ทั้งหลาย

รักขัง พันธามิ สัพพะโส

ขอให้ข้าพเจ้า จงคุ้มครองรักษาความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวง เทอญ

เล่น/หยุด