อัตถิ อุณะหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

พระธรรมอันชื่อว่า อุณหิสวิชัยมีอยู่ เป็นธรรมอันยอดเยี่ยมในโลก

สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง คัณหาหิ เทวะเต

ดูก่อนเทวดา ท่านจงเรียนธรรม(อุณหิสวิชัย)นั้น เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะมนุสเสหิ ปาวะเก

พึงหลีกเว้นเสียได้ ซึ่งราชทัณฑ์ อมนุษย์ทั้งหลาย เพลิงไฟ

พะยัคเฆ นาเค วิเสภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

เหล่าเสือ นาค สัตว์มีพิษร้าย รอดพ้นจากอกาลมรณะ(ความตายในเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควร)

สัพพัสสะมา มะระณา มุตโต ฐะเปตะวา กาละมาริตัง

พ้นจากความตายทุกอย่าง ยกเว้นถึงกาลมรณะ

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

ด้วยอานุภาพแห่งธรรม(อุณหิสวิชัย)นั้น ขอเทวดาจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อ

สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

จงสมาทานศีลให้บริสุทธิ์แล้วประพฤติธรรมให้สุจริต

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

ด้วยอานุภาพแห่งธรรม(อุณหิสวิชัย)นั้น ขอเทวดาจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อ

ลิกขิตตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

(พระธรรมนี้)เอามาเขียนก็ดี นึกคิดก็ดี บูชาก็ดี ทรงจำก็ดี

ปะเรสัง เทสะนัง สุตะวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ.

บอกกล่าวเคารพก็ดี ฟังที่ท่านแสดงแก่ผู้อื่นก็ดี จะทำให้มีอายุจำเริญแล.

อุณหิสสะวิชะยะคาถา, อุณหิสสวิชัยคาถา, อุณหิสสวิชยคาถา คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด