รอบ
จำนวนรอบปัจจุบัน: รอบ

อิติปิโส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.

เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, เป็นผู้ไกลจากกิเลส, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม, เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้