(หันทะ มะยัง อาทิตตะปะริยายะสุตตัง ภะณามะ เส)

เอวัมเม สุตัง

ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า, เสด็จประทับอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ำคะยา

สัทธิง ภิกขุ สะหัสเสนะ

พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป

ตัตตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ

ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลาย, ให้ตั้งใจสดับพุทธภาษิตนี้ว่า

สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน

กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อะไรเล่าชื่อว่า สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน

เล่น/หยุด