(ศีล 8)

(หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส)

ปาณาติปาตาเวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า

อะทินนาทานา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว

อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์

มุสาวาทา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย, อันเป็นที่ตั้งของความประมาท

วิกาละโภชะนา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนา มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระ มะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำ, การขับเพลงการดนตรี, การดู การเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล, การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน, ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่น และเครื่องผัดทา

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งหรือนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่

เล่น/หยุด