(หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส.)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา

มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ

ขอความสวัสดีจงมี แก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

เป็นคำของพระองคุลีมาล ที่กล่าวแก่หญิงมีครรภ์แก่นางหนึ่ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 84000.org.
อังคุลิมาลปริต, อังคุลิมาลปริตร, อังคุลิมาละปะริตตัง, องคุลิมาละปะริตตัง คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด