(หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส.)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ด้วยพระพุทธานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ด้วยพระธรรมานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

เสียงนกทีน่าหวาดหวั่นอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ด้วยพระสังฆานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด

อภัยปริต, อภัยปริตร, อภยปริตร, อะภะยะปะริตตัง คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด