โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง

ขอสรรพมงคลอันดี จงมี ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์

โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง

ขอสรรพมงคลอันดี จงมี ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งหลาย ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์

โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง

ขอสรรพมงคลอันดี จงมี ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้าทั้งหลาย ขอความสวัสดีจงมีชั่วนิรันดร์

เล่น/หยุด