ปะระมะราชินี อัคคา สุทิตาวะหา ยัสสะสินี
ทะสะมินทะภุปาลัสสะ วีระภูตาภิวัลละภา
ปุญญาธิการะสัมปันนา สิริสัมปัตติสังยุตา
วินีตัตตา สุวิกกันตา สัพพากัปปะวิลาสินี
นานาวิธิมหิ พะยัตตา จะ ปุญญัตตะวินะยัญญุกา
สังวิธาเน จะ อุกกัฏฐา ปาคุญเญนะ สะมัปปิตา
สัมมา สุภาวิตารักขา ปะระเมนทังคะรักขิกา
ทัฬหะภัตติสุสังยุตตา ปะติพพะตา วิเสสะโต
สะสี วะ โอสะธีมัชเฌ สัพพัตเถวะ วิโรจะติ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ อัคคัญญะปุญญะเตชะสา
สุทิตาราชินี เสฏฺฐา สุธาวิมะละลักขะณา
อายุอาทีหิ ธัมเมหิ อุตตะริมปิ ปะวัฑฒะตุ
สัพพา สิรี จะ โสตถี จะ สัพพานิ มังคะลานิ จะ
สัพพา กิตติ จะ ภิยโยโส สังวัฑฒันตุ อะภิกขะณัง
ตัสสา เตชานุภาโว จะ อุฬาระโต ปะวัตตะตุ
สัพเพ มะหิทธิกา เทวา อะภิปาเลนตุ นัง สะทาฯ

คำแปล

พระคาถา ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พระอัครมเหสีผู้ทรงเกียรติยศ ทรงเป็นพระราชวัลลภ ผู้กล้าหาญ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการ พร้อมมูลด้วยพระสิริสมบัติ ทรงมีพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวเข็มแข็ง งดงามด้วยพระจริยา มีพระปรีชาเฉียบแหลมในระเบียบพิธีต่าง ๆ ทรงฉลาดรอบรู้ในข้อบัญญัติ และหลักปฏิบัติแห่งนิติธรรม ทรงเคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติ เพียบพร้อมความคล่องแคล่วว่องไว ทรงอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย มาเป็นอย่างดี จึงทรงดำรงตำแหน่งนายทหารรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมมูลด้วยความจงรักภักดีมั่นคง ทรงเป็นพระปดิวรัดาโดยวิเศษ โดดเด่นอยู่ในที่ทุกสถาน ดุจดวงจันทราเด่นดวงอยู่ในท่ามกลางหมู่ดารา ฉะนั้น

 ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยเดชานุภาพแห่งบุญฤทธิ์อันสูงส่งขอสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-พิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุเป็นต้นยิ่งยืนนาน ขอสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและสกลเกียรติยศ ปรากฏเจริญยิ่งยืนนาน ตลอดกาล ขอพระเดชานุภาพ จงแผ่ไพศาลไปโดยโอราฬทุกเมื่อ ขอเหล่าทวยเทพเทวาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เกรียงไกร ได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินีพระองค์นั้น ตลอดจิรัฐิติกาล เทอญ ฯ

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้