สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๕ แสน ๔ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จำนวน ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๕ พัน ๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จำนวน ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมากจะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

เล่น/หยุด