(หันทะ มะยัง สัจจะกิริยาคาถาโย ภะณามะ เส)

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

ขอการกล่าวคำสัตย์นี้ ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

ขอการกล่าวคำสัตย์นี้ ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

ขอการกล่าวคำสัตย์นี้ ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เล่น/หยุด