สักกัตวา พุทธะระตะนัง

เพราะกระทำความเคารพ ซึ่งพระพุทธรัตนะ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด

หิตัง เทวะมะนุสสานัง

เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดี ด้วยพระเดชแห่งพระพุทธเจ้า เทอญ

สักกัตวา ธัมมะระตะนัง

เพราะกระทำความเคารพ ซึ่งพระธรรมรัตนะ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด

ปะริฬาหูปะสะมะนัง

ดับความเร่าร้อนเพราะกิเลสเสียได้

ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดี ด้วยเดชแห่งพระธรรมเทอญ

สักกัตวา สังฆะระตะนัง

เพราะกระทำความเคารพ ซึ่งพระสังฆรัตนะ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง

เป็นผู้ควรแก่ของบูชา เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต

ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดี ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์เทอญ

เล่น/หยุด