วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ

ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง

ผู้เป็นธงชัยแห่งไตรโลก ผู้เป็นนาถะเอกของไตรภพ

โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะกันตัง

ผู้ประเสริฐในโลก ตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตื่น

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนหาดทรายแทบฝั่งแม่น้ำนัมมะทา

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เหนือภูเขาสัจจพันธ์ และเหนือยอดภูเขาสุมนา

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง

รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในเมืองโยนก

ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาท และรอยพระบาทนั้นๆ, ของพระมุนี ด้วยเศียรเกล้า

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ, โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ข้าพเจ้า ขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาท ๔ สถาน แต่ที่ไกล, คือที่ภูเขาสุวรรณนามาลิก ๑, ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต ๑, ที่ภูเขาสุมนกูฏ ๑, ที่โยนกบุรี ๑, ที่แม่น้ำนัมมทา ๑

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ข้าพเจ้า นมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด, อันบุคคลควรไหว้ โดยอย่างเดียวนี้ ด้วยประการฉะนี้

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ได้แล้วซึ่งห้วงแห่งบุญอันไพบูลย์

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย

ขออานุภาพพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนท่านทั้งหลาย

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า

ขะยะวะยะธัมมา สังขารา

สังขารทั้งหลาย มีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ

ขอท่านทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม, ด้วยความไม่ประมาทเถิด