วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา

ข้าฯ ขอน้อมไหว้ พระเจดีย์ ในที่ทุกสถาน
ทั้งพระปะระมะ- ธาตุทรงญาณ ซึ่งประดิษฐาน โอฬารรูจี

ไหว้พระมหาโพธิ์ พวยพุ่งรุ่งโรจน์ ร่มรื่นฤดี
เป็นไม้พระตรัส จำรัสรัศมี ของพระชินสีห์ ศาสดาจารย์

ไหว้พระปฏิมา รูปพระตถา- คตเจ้าทรงญาณ
ทั้งน้อยทั้งใหญ่ เก่าใหม่ทุกสถาน ข้าฯ ขอนมัสการ เป็นนิรันดร์เทอญ.