วันทามิ พุทธัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ ธัมมัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรม เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ สังฆัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะ เม ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่ปูชนียสถานอันเจริญ ข้าพเจ้ากราบไหว้พัทธเสมาต้นโพธิ์พฤกษ์ และพระเจดีย์อันมีอยู่ในอาราม เพื่อทรงขอขมาโทษทั้งปวง ขอปูชนียสถานจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้า

วันทามิ ครูอุปัชฌายะ อาจาริยะคุณัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ผู้มีพระคุณ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอท่านจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง ปัจจุปปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เพื่อขอขมาโทษ ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ขอพระองค์ทรงประทาน อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ

ข้าพเจ้าขออนุโมทนา