(หันทะ มะยัง วชิรกิตติยาภาราชธีตาวรทานคาถาโย ภะณามะเส)

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
วะชิรา กิตติยาภา สา ราชะธีตา นะรินทิรา
จักกิวังสัสสะ ทายาทา ทะสะมินทะปิยังกุรา
สิริโสภัคคะสัมปุณณา นีติสัตถะวิจักขะณา
อัตถายะ รัฏฐะวาสีนัง สัพพะกิจจานะการิกา
อิทานิ สา อะกัปปัตตา เทมัสสา วะระมัตถิกา
อะโรคา นิพภะยา โหตุ นิททุกขา นิรุปัททะวา
ทีฆายุกา พะลูเปตา วัณณูเปตา สุเขธิตา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิสสา โหตุ สัพพะทา
ยัง ปุญญัง กะริตัง รัญญา ราชะธีตุ วิภาวิตัง
ราชูนัง ปูริตัง ทัฬหัง ทัยยานัญจะ ปะวัตติตัง
ตัง ตัสสา ผะละสัมปันนัง โหตุ ตัง สุขะมาวะหัง
โอสะถัง วิยะ ทิพพันตัง ทุกขะฆาตะวิราชิตัง
โย ธัมโม นะระเทวานัง สัมมาสัมพุทธะเทสิโต
ชีวิโตปายะปัชโชโต ปะทีโป อิวะ โชตะโก
โส ตัสสา หะทะยาปันโน สัพพังเค นิหิโต สะทา
สะมันตะโต ปะริกขาโร ปัญญายะ ปากะโฏ ตะถา
อัปปะมัตตา จะ ภูมินทา ธัมมัฏฐา โหนตุ ทัยยิกาติ ฯ

คำแปล

(เชิญสาธยายคาถา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เถิด)

 ด้วยเดชานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย ขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ทรงเป็นหน่อเนื้อแห่งจักรีบรมวงศ์ ทรงเป็นพระธิดาเป็นที่รักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระสิริโสภาคย์ ทรงพระปรีชาในนิติศาสตร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์แห่งพสกนิกรผู้อยู่ในแว่นแคว้น บัดนี้ พระองค์ทรงพระประชวร ข้าพเจ้า ผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์ จึงถวายพระพรชัยมงคล

 ขอพระองค์ จงทรงปราศจากโรคาพาธ นิราศภัย ไร้ทุกข์ ไม่มีอุปัททวะขัดขวาง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระเกียรติคุณก้องไกล ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยการกล่าวคำสัจนั้น ขอสวัสดิมงคล จงเกิดมีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในกาลทุกเมื่อเทอญ

 พระราชกุศลใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญแล้ว ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเจริญแล้วส่วนพระองค์ และที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญแล้ว พร้อมทั้งบุญที่ปวงชนชาวไทยได้พร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้ว ขอพระราชกุศล พระกุศล พร้อมทั้งบุญนั้น จงรวมเป็นผลอันพรั่งพร้อม อำนวยความสุขเกษมสำราญ พรั่งพราวไปด้วยอุบายสำหรับขจัดทุกข์ ประดุจทิพยโอสถ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 พระธรรมใด ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ทวยเทพและหมู่มนุษย์ ซึ่งส่องอุบายเลี้ยงชีวิต เหมือนประทีปส่องทาง ขอจงเบิกบานในพระทัย และสถิตคุ้มครองในพระวรกาย เรียงรายล้อมรอบเป็นเครื่องป้องกัน และจงปรากฏแก่พระปัญญา ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในกาลทุกเมื่อ ขอพระภูมินทรขัตติยราชเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์  และปวงชนชาวไทย จงไม่ประมาท ตั้งมั่นในธรรมคือหลักความจริงและสิ่งดีงามด้วยเทอญ.

พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโธ ป.ธ.๙) ตรวจแก้
พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ ประพันธ์
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำ