วะชิระกิตติยาภา ยา ราชะธีตา นะรินทิรา
ทะสะมินทะภุปาลัสส ปิยังกุราติวัลละภา
ปุญญาธิการะสัมปันนา สิริโสภัคคะสังยุตา
วินีตัตตา สุวิกกันตา- สัพพากัปปะวิลาสินี
สัทธัมมัฏฐา มะหาปัญญา นีติปปะเวณิโกวิทา
สัมพุทธะมามิกา อัคคา กะตัญญูกะตะเวทินี
ทัยยานาติปปิยา โหติ ราชะกิจจานุสาริณี
ยัง ยัง กิจจัง สะมารัทธัง ทะสะมินเทนะ จินติตัง
ทัยยะรัฏฐะนิวาสีนัง สุขัตถายะ ปะวัตตะติ
ตัง ตัง วิริยะถาเมนะ ขันติเมตโตทะเกนะ จะ
สะกัง เขทัง อะจินเตนตี วิจาเรติ อุปายะโส
อิทานิ เชฏฐะธีตา สา คิลานา ทุกขะปีฬิตา
มะยัญหิ อีทิโสกาเส เทมัสสา วะระมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ สัพพะปุญญานะ เตชะสา
ทีฆายุกา พะลูเปตา วัณณูเปตา สุเขธิตา
สัพพะเวระมะติกกันตา สัพพะสันตาปะวัชชิตา
นิททุกขา โหตุ นิสโสกา อะโรคา อะกุโตภะยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิสสา โหตุ สัพพะทา ติฯ

คำแปล

คาถาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระองค์ใด ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รัก เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ ทรงพระสิริโฉมงดงาม มีน้ำพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง เพียบพร้อมด้วยพระจริยาวัตร ทรงดำรงมั่นในพระสัทธรรม ทรงพระปรีชาสามารถ ฉลาดในนิติศาสตร์และราชประเพณี ทรงเป็นพุทธมามิกาผู้เลิศประเสริฐด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมนำพระราชกรณียกิจ สถิตมั่นเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

 พระองค์ไม่ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริริเริ่มไว้แล้วซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพลังแห่งพระวิริยอุตสาหะ และน้ำพระหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระขันติธรรมและพระเมตตาธรรมโดยพระราโชบาย

 บัดนี้ พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้น ทรงพระประชวร ลำบากพระวรกาย ในโอกาสเช่นนี้ เราทั้งหลาย (ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย) ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์

 ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งมวล ขอพระองค์ ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูณ์แข็งแรง มีพระฉวีวรรณผุดผ่อง ทรงพระเกษมสำราญ ทรงล่วงพ้นเวรทั้งปวง ปราศจากความเดือดร้อนทั้งมวล ขอพระองค์จงไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้โรค ไร้ภัย ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อ เทอญ.

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้