ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่ในโลก

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ

แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะย่อมไม่มี

ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต

เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่ในโลก

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ

แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระธรรมรัตนะย่อมไม่มี

ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต

เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

รัตนะหลายหลากมากชนิด อันมีอยู่ในโลก

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

แต่รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระสังฆรัตนะย่อมไม่มี

ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต

เพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน เทอญ

เล่น/หยุด