มะหาการุณิโก นาโถ อัตถายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขออุปัทวะทั้งหลายอย่าได้มี

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นให้เต็ม เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขออุปัทวะทั้งหลายอย่าได้มี

มะหาการุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปานินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวาฯ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นให้เต็ม เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวง ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขออุปัทวะทั้งหลายอย่าได้มี

เล่น/หยุด