สัพพะพุทธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐๐

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก

ชินะสาวะกานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า

สัพเพ เต โรคา

สรรพโรคทั้งหลายของท่าน

สัพเพเต ภะยา

สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา

สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อุปัททะวา

สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เตทุนนิมิตตา

สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ

สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน จงพินาศไป

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก

ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์

สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก

ความเจริญศิริ ความเจริญยศ

พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก

ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ความเจริญสุข จงมีแก่ท่าน ในกาลทั้งปวงฯ

ทุกขะโรคะภะยา เวรา

ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย

โสกา สัตตุ จุปัททะวา

ความโศกเศร้า ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ

ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก

วินัสสันตุ จะ เตชะสา

จงพินาศไปด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง

ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ

โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

ความสวัสดี ความมีโชคดี ความสุข และกำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ

สิริอายุแลวรรณะ

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

โภคะความเจริญ และความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ

และอายุยืนร้อยปี

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านฯ

เล่น/หยุด