ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัย

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

ความทุกข์ โรค ภัย และเวรทั้งหลาย ความโศก ศัตรู และความชั่วทั้งปวง

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

อันตรายทั้งหลาย เป็นเอนกประการ จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ และลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข และกำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สิริ อายุ วรรณะ โภคทรัพย์ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

การได้อายุยืนเป็นร้อยปี และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ), ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด