ปะระมะราชินี นาถา ภูมิพะลัสสะ ราชิโน
ทะสะมินทะภุปาลัสสะ มาตุภูตา ยะสัสสินี
สัมพุทธะมามะกา อัคคา พุทธะธัมเม สะมาหิตา
ปุญญาธิการะสัมปันนา ทานัชฌาสะยะสังยุตา
สิริยา กิตติยา จาปิ อะภิกกันตา อะภิกขะณัง
นิสัมมะการินี โหติ อะติสัณหา วิยัตติกา
เอสา หิ รัฏฐะวาสีนัง อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
สัมปาเทติ กะรัณยานิ มะหาการุญญะเจตะสา
สิปปานิ ชีวะโนปาเย สาตเถ จะ อะนุสาสะติ
พะหุสิปปิกะกัมมัญจะ อะนุคคัณหาติ โยนิโส
วะโนทะกานุรักขายะ สัพพัตถะ พุทธิทายินี
พะหุกัตเถ สิขาปัตเต ปะกุพพะเต วิจักขะณา
ตัสสะมา หิ รัฏฐะวาสีนัง สัมภาวิตา อะติปปิยา
อิทานิ สา วะโยวุฑฒา เทมัสสา วะระมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ กะตะปุญญัสสะ เตชะสา
วิสิฏฐา ราชะมาตา สา ทีฆายุกา นิรามะยา
วัณณูเปตา พะลูเปตา สุขิตา โหตุ สัพพะทา
ทุกขะโรคะภะยาทีหิ ปาปัคคะเหหิ มุจจะตุ
จิรัญชีวะตุ ทัยยานัง สิรีภูตา วิเสสะโต
วะรา กิตติ ยะสัคโค จะ ปัญญายันตุ นิรันตะรังติ ฯ

คำแปล

พระคาถา ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระเกียรติยศปรากฏระบือไกล เป็นพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นอัครพุทธมามกชน มีพระราชหฤทัยมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการมากล้น เพียบพร้อมด้วยพระราชอัธยาศัยน้อมไปในการเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ทรงงามพร้อมด้วยพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และพระเกียรติคุณอันสูงส่งตลอดกาล ทรงพระปรีชาสามารถใคร่ครวญด้วยเหตุ และผลก่อนที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงไว้ซึ่งความละเอียดอ่อนสุขุมคัมภีรภาพ และทรงฉลาดหลักแหลมในอุบาย

ในศุภวาระที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดแท้แก่ใจพสกนิกรชาวไทยตลอดเวลาว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นหิตานุหิตประโยชน์ไว้นานัปการแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพร่ำสอนใส่พระทัยถึงงานศิลปาชีพและศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายอิงอาศัยประโยชน์สุขเป็นสำคัญ ทั้งทรงเกื้อกูลงานศิลป์ทุกแขนง อย่างแยบคายด้วยอุบายวิธีสุดล้ำเลิศ ได้พระราชทานและดำเนินการความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและน้ำ โดยชื่อว่า โครงการป่ารักษ์น้ำ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล พระองค์ฯ จึงทรงเป็นที่รักยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยต่างยกย่องเทิดทูนเหนือเศียรเกล้า สถิตไว้เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา ตลอดกาล

บัดนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว เราทั้งหลาย คือพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และเดชานุภาพแห่งพระกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมา ขอพระองค์ฯ ผู้มีบุญญาธิการอันถึงพร้อมแล้ว ทรงมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธใด ๆมาแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญลุถึงวรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป ขอจงหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งหลายมีทุกข์โศก โรค ภัย เป็นต้น ขอจงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ดำรงอยู่เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล และขอพระวรเกียรติคุณอดุลยยศ จงปรากฏยิ่งยืนนานเป็นจิรัฐิติกาล เทอญฯ

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้