ปะระมา ราชินี นาถา สิริกิตตีติ วิสสุตา
มาตา อะติปปิยา โหติ มะหาวะชิระราชิโน
รัญโญ ภูมิพะลัสเสวะ ทีฆะรัตตัง มะนาปิยา
สา พุทธะมามิกา อัคคา สัทธิกา ปุญญะกามินี
นิสัมมะการินี โหติ อะติสัณหา วิยัตติกา
สัพเพสัง ทัยยะวาสีนัง สุขัตถานัง ปะยุญชะเน
จิรัง ภูมิพะลัง เสฏฐัง อะนุพัทธา ตะหิง ตะหิง
สัมปาเทติ กะรัณยานิ มะหาการุญญะเจตะสา
สิปปานิ ชีวะโนปาเย สาตเถ จะ อะนุสาสะติ
พะหุสิปปิกะกัมมัญจะ อะนุคคัณหาติ โยนิโส
วะโนทะกานุรักขายะ สัพพัตถะ พุทธิทายินี
พะหุกัตเถ สิขาปัตเต ปะกุพพะเต วิจักขะณา
ตัสโสปะการะมาคัมมะ ทัยยิกา สุขะชีวิโน
ภิยโยโส ตัง ปะสังสันติ ปัคคัณหันติ จะ สัพพะทา
อิทานิ สา วะโยวุฑฒา ปุณณะนะวุติวัสสิกา
คุเณสสา ปะริชานันตา เทมัสสา ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ กะตะปุญญานะ เตชะสา
วิสิฏฐะราชะมาตา สา ทีฆายุกา นิรามะยา
วัณณูเปตา พะลูเปตา สุขิตา โหตุ สัพพะทา
ทุกขะโรคะภะยาทีหิ ปาปัคคะเหหิ มุจจะตุ
จิรัญชีวะตุ ทัยยานัง สิรีภูตา วิเสสะโต
วะรา กิตติ ยะสัคโค จะ ปัญญายันตุ นิรันตะรันติ ฯ

คำแปล

พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดกาลยาวนาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์นั้น ทรงเป็นพุทธมามกะผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงกอปรด้วยพระราชศรัทธา ทรงพระราชปรารถนา บาเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจา ทรงเป็นผู้เพ่งพินิจบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงละเอียดลออ ฉลาดปราดเปรื่อง ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จพระราชดาเนินไปในทุกหนแห่งเสมอมา ในการทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อพสกนิกรทั้งปวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้สัมฤทธิ์พร้อมมูลโดยพระราชหฤทัยถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ ทรงแนะนำศิลปาชีพอันเป็นประโยชน์ ทรงอนุเคราะห์หน้าที่การงาน อันประกอบด้วยศิลปะเป็นอันมากด้วยกุศโลบาย พระราชทานความรู้ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำในที่ทุกสถาน ทรงเห็นแจ้งประจักษ์บำเพ็ญอรรถประโยชน์เป็นอันมาก ให้ถึงความสำเร็จ ประชานิกรชาวไทยได้อาศัยพระราชคุณูปการแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์นั้น จึงดำรงชีวิตอยู่เป็นสุข ต่างยกย่องและสรรเสริญพระองค์อย่างยิ่งตลอดมา

 บัดนี้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญวัยวุฒิ เฉลิมพระชนมพรรษาบรรลุ ๙๐ พรรษาแล้ว อาตมภาพทั้งปวงระลึกรู้ถึงพระราชคุณูปการทั้งปวง จึงขอรับพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ ด้วยอานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยเดชานุภาพ แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญไว้แล้ว ขอให้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิราศจากพระโรคาพาธ ทรงถึงพร้อมด้วย พระวรรณะ พระพละ เสวยสิริสุขสวัสดิ์ในทุกกาล ทรงผ่านพ้นจากบาปเคราะห์ คือ ทุกข์ ภัย และโรค เป็นต้น เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงพสกนิกรโดยพิเศษตลอดกาลนาน ขอพระเกียรติศัพท์อันประเสริฐและพระราชอิสริยยศอันยิ่งยวดจงปรากฏตราบนิรันดร์กาล เทอญ.

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้