อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิตะวา ตะถาคะโต

พระตถาคตเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว

ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

เมื่อจะทรงประกาศธรรม ที่ยังไม่มีใครแสดงโดยถูกต้องในโลก ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจักรใด

สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

ซึ่งพระองค์ตรัสถึงซึ่งส่วนที่สุด ๒ ประการ

ยัตถากขาตา อุโภ อันตา ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา

และข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง

จะตูสะวาริยะสัจเจสุ วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง

เป็นปัญญาอันรู้แจ้งหมดจดแล้วในอริยสัจทั้งสี่

เทสิตัง ธัมมะราเชนะ สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

เราทั้งหลาย จงสวดพระธรรมจักรนั้น ที่พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาทรงแสดงแล้ว

นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

ปรากฏนามโดยชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ

เวยยากะระณะปาเฐนะ สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

อันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้โดยเวยยากรณปาฐะ เทอญ.

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร, บทขัดธัมมจักกัปวัตตนสุตตะ, บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด