(หันทะ มะยัง ปัตติทานัง กะโรมะ เส.)

ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง

บุญใดที่เราได้กระทำแล้ว ด้วยใจผ่องแผ้วในกาลบัดนี้ ขออุทิศพลีแก่ญาติทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ทั้งหญิงชายผู้ละโลกไป การให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านั้น เมื่อทราบพลันไม่ว่าอยู่ไหน อนุโมทนาเร็วไว แล้วก็จะได้รับส่วนผลบุญ

อิทัง สุทธิ เม ทานัง

ด้วยทานอันบริสุทธิ์ดี ของข้าพเจ้าทำแล้วหนา ขอยกน้อมนำทำเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดามารดาย่าปู่ อันเป็นหน้าที่ของลูกทุกคน ที่ต้องทำตนเป็นคนกตัญญู เราเป็นชาวพุทธเป็นผู้รู้บำเพ็ญกตัญญูควรทำแท้ แล.