นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

พระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน เทอญ.

เล่น/หยุด