นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันงดงาม

นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่า โอม ขอจงสำเร็จประโยชน์

นะโม โอมะกาตี ตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสาม อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้น

นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

ด้วยการประกาศการกระทำความนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลาย จงบำราศไป

นะโม การานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดี จงมีทุกเมื่อ

นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา

ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีเดชในการประกอบมงคลพิธี เถิด

เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
นะโมการะอัฏฐะกะคาถา, นะโม 8 บท, นะโมการะอัฏฐกคาถา คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด