โย จักขุมา โมหะมาลาปะกัฏโฐ สามัง วะพุทโธ สุคะโต วิมุตโต

ท่านพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุ ขจัดมลทิน คือโมหะเสียแล้ว ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยลำพังพระองค์เอง เสด็จไปทรงดี ทรงหลุดพ้นแล้ว

มารัสสะ ปาสา วินิโม จะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

ทรงเปลื้องหมู่ชนอันเป็นเวไนยสัตว์ให้พ้นจากบ่วงแห่งมาร ให้ถึงความเกษม

พุทธัง วะรันตัง สิระสานะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการ พระพุทธเจ้าผู้บวร พระองค์นั้น ผู้เป็นที่พึ่ง และเป็นผู้นำแห่งโลก

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไป

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิโลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

พระธรรมเจ้าใดเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น ชี้ทางแห่งความบริสุทธิ์แก่สัตว์โลกนำสัตว์ออกจากทุกข์

นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

คุ้มครองชนผู้ทรงธรรมประพฤติดีแล้ว นำความสุขใจมาให้ ทำให้ได้รับความสงบ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการ พระธรรมอันบวรนั้น อันทำลายโมหะ ระงับความเร่าร้อน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

ด้วยเดชแห่งพระธรรมเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไป

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

พระสงฆ์เจ้าใด เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม ดำเนินตามพระศาสดาผู้เสด็จดีแล้ว ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

เป็นผู้สงบเองด้วย ประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย ย่อมทำพระธรรมอันพระศาสดาตรัสดีแล้วให้มีผู้รู้ตาม

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการ พระสงฆเจ้าผู้บวรนั้น ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

ด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน และขออันตรายทั้งปวงจงพินาศไป เทอญ

เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา), นะมะการะสิทธิคาถา คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด