มะหาวะชิราลังกะระโณ ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย
มะหาปุญโญ มะหาเตโช ขันติเมตตาทิธัมมิโก
สัมพุทธะมามะโก อัคโค สาสะนัสสูปะถัมภะโก
ทัยยะรัฏฐัสสะ อัตถายะ กะรัณยานิ ปะกุพพะเต
ภิกขู สาสะนะกิจเจสุ สังคัณหาติ วิเสสะโต
อุปัตถัมภะติ เตสัญจะ ปิฏะกัตตะยะสิกขะนัง
จิตเตนะ สาธุการายะ รัฏเฐ สัจฉันทะการิโน
กาเรติ วุฑฒิภาวายะ รัฏฐัสสะ จะ ปะชายะ จะ
เอเต จัตตะพะลาญเญสัง หิตักกะรา สุเจตะสา
ตะโต วะ ทัยยิกา สัพเพ สะมัคคา สันติชีวิโน
ภิยโย เอตัง ปิยายันติ ภะวันติ ทัฬหะภัตติกา
สามัคคิยา จะ สัพเพสัง ทัยยะเทโส วิโรจะติ
นานาเทเสสุ ปัญญาโต นิพภะโย นิรุปัททะโว
อิทาเนโส มะหาราชา เท วสัตตะติสะมายุโก
อีทิเส มังคะเล กาเล เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ปะระเมนทะมะหาราชา ทัยยานัง นันทิวัฑฒะโน
จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ วัณณูเปโต สุเขธิโต
พลูเปโต จะ สัพพัตถะ ปัปโปตุ สัพพะมังคะลัง
สิริรัชเช ปะติฏฐาตุ นิจจัง ภัทรานิ ปัสสะตุ
สัพเพ มะหิทธิกา เทวา อะภิปาเลนตุ นัง สะทา
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสสะ มิง สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

คาถาถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย ทรงพระบุญญาธิการยิ่งใหญ่ กอปรด้วยพระบรมเดชานุภาพมหาศาล ทรงเป็นธรรมิกราชผู้เปี่ยมด้วยพระคุณธรรม มีเมตตาและขันติ เป็นอาทิ ทรงเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราช อัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังประโยชน์ต่อราชอาณาจักรไทยอย่างอเนกอนันต์ ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่การพระศาสนาพร้อมทั้งคณะสงฆ์ในทุกด้าน เป็นต้นว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อกำเนิดกิจการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเกื้อกูลสังคม บำบัดทุกข์บำรุงสุขทวยนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อความวัฒนาสถาพรของอาณาราษฎร ปรารภเหตุดังนี้ ชาวไทยย่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ต่างมีใจจงรักภักดีอย่างมั่นคง ดำรงวิถีชีวิตโดยสันติสุขเสมอมา อันพระปรีชาญาณประการนี้ ยังให้นานาประเทศตระหนักเห็นว่า บ้านเมืองไทย เป็นประเทศที่ปลอดภัย น่าพำนักอาศัย ประชาชนต่างสามัคคีกลมเกลียว มีไมตรีจิตต่อทุกชีวิตทั่วหน้า

 บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อาตมภาพพระสงฆ์ทั้งปวง ขอพระราชทานถวายพระพร ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดประสิทธิ์พระพรถวายให้ สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้าของชาวไทย ทรงสำราญพระราชหฤทัยทุกทิพาราตรี มีพระชนมพรรษาเจริญยั่งยืน พระพรรณะสดชื่นผ่องใส ทรงพระเกษมสุขและพระกำลังพรั่งพร้อมเสมอไป ขอจงทรงบริบูรณ์ด้วยสรรพมงคลทุกสถาน เสด็จสถิตเนานานในมไหศูรยสิริราชสมบัติ ขอให้ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ความเจริญสวัสดิ์อยู่ทุกเมื่อ ขอปวงเทพยดาผู้ทรงมหิทธานุภาพไพศาล จงตามรักษาพระองค์ตราบกาลเป็นนิตย์ อนึ่ง ขอพระศาสนาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงประดิษฐานมั่นคงอยู่ในโลกนี้ ตลอดกาลนานเทอญ.

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้