มหาวะชิราลังกะระโณ ทัยยานัง ปิยะขัตติโย
มหาเตชานุภาโว จะ พะหุสัตถะวิจักขะโณ
ทัฬหัง กะตัญญุตาฐายี พุทธาทิติพพะคาระโว
ทะยามานะสะสัมปันโน สะทา การะณะโกวิโท
สังคะหานุปปะทาเนนะ ธัมมิการักขะคุตติยา
สัพเพสัง สะมะณานัมปิ สัพเพสัง รัฏฐะวาสินัง
สัพพะกิจจานิ กาเรติ สารัตถิกานิ สัพพะโส
มะหาราชัสสะ อังเคหิ อะเนเกหิ สะมัปปิโต
สะรัฏฐะวุฑฒิสันธาเน ถิระจิตโต อะนินทิโย
ตัสสะมาทานิ นะรินโทยัง สัมปุณณะปุญญะปาระมี
วะรัสสะ จักกิวังสัสสะ ทะสะโม โหติ ขัตติโย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ราชูนัง ปุญญะเตชะสา
ปะระเมนทะมะหาราชา ทีฆายุโก นิรามะโย
วัณณะวา พะละสัมปันโน สุขิโต โหตุ สัพพะทา
รัฏฐาภิปาละโนปายัง วิจาระยัง วะ โยนิโส
รัชชัง ธัมเมนะ กาเรตุ ราชะธัมมัง อะโกปะยัง
สัมพุทธะสาสะนัง เสฏฐัง อุปัตถัมภะตุ ฐานะโส
ปัปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง
จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ สะทา ภัททะรานิ ปัสสะตุ
สัพพันตะรายะโมกขายะ เทวา รักขันตุ นัง สะทาติ ฯ

คำแปล

พระคาถาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชาในศาสตร์หลายด้านทรงมีพระมนัสมั่นในพระกตัญญุตาธรรม ทรงมีพระราชศรัทธาเคารพนอบนบในพระรัตนตรัย ทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรู้เท่าทันในเหตุการณ์เหตุผลโดยตลอด ฯ

 พระองค์ทรงบำเพ็ญสรรพพระราชกรณียกิจซึ่งล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่เหล่าสมณะชีพราหมณ์ถ้วนทั่ว แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ด้วยการพระราชทานสังคหธรรมนำจิตอาสาให้เพิ่มพูนขึ้นเนือง ๆ ด้วยทรงรักษาปกป้องคุ้มครองโดยชอบธรรม ทรงประดับด้วยพระคุณสมบัติ แห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอเนกประการ จึงสมควรแก่ความเป็นพระมหาราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งจะหาผู้ใดมาปรามาสมิได้ ฯ

 เพราะฉะนั้น บัดนี้ พระจอมชน ผู้ทรงมีพระบุญญาธิการบารมีสมบูรณ์แล้วนี้ จงทรงได้รับพระมุรธาภิเษกอันประเสริฐ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ฯ

 ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยพระบุญญาธิการและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ไร้พระโรคาพาธ ทรงมีพระฉวีวรรณผ่องใส เพียบพร้อมด้วยพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญเบิกบานพระทัย ทุกทิพาราตรีกาล ฯ

 ขอจงทรงดำเนินพระรัฏฐาภิปาลโนบายโดยแยบคาย ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยทศพิธราชธรรมวิธี ทรงรักษาราชธรรมประเพณีมิให้เสื่อมคลาย ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ให้สถิตสถาพรยิ่งยืนนาน ฯ

 ขอจงทรงลุถึงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการ ขอจงทรงธำรงมั่นอยู่ในไอศุริยสมบัติ ตลอดจิรัฐิติกาล ขอจงทรงประสบแต่สิ่งดีงามในกาลทุกเมื่อ ขอเหล่าทวยเทพเทวาได้โปรด ปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์นั้น นิราศปราศจากภยันตรายภัยพิบัติทั้งปวง ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ

สนามหลวงแผนกบาลี แต่ง
มหาเถรสมาคม ตรวจแก้