พรหมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก

กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ

ได้ประคองอัญชลี(ประณมมือ) ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

ผู้ประเสริฐหาผู้เทียบเทียมมิได้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย (ผู้มีกิเลสเบาบาง) ยังมีอยู่ในโลกนี้ ดังนี้

เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ

ขออาราธนาพระคุณเจ้า โปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์หมู่ชนนี้ด้วยเถิด

เล่น/หยุด