มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง สีลานิ ยาจามะฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานนิจศีล ประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาตลอดไป

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง สีลานิ ยาจามะฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานนิจศีล ประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาตลอดไป

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง ยาจามะฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานนิจศีล ประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาตลอดไป