ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้ผู้อื่นฆ่า

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดไม่จริง

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจาการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

(พระสงฆ์ว่า)

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่าตาม ๓ ครั้ง)

ข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่น

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

ศีลเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

ศีลเป็นเหตุให้มีโภคะทรัพย์

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

เพราะเหตุนั้นพึงชำระศีลให้หมดจด

คำสมาทานศีล 5, ปัญจสิกขาปทปาฐะ คือบทสวดมนต์เดียวกัน