(หันทะ มะยัง คาระวะกะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัตถุคะรุ ธัมมะคะรุ

ผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา, ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรม

สังเฆ จะ ติพพะคาระโว

เป็นผู้ที่เคารพหนักแน่นในพระสงฆ์

สมาธิคะรุ อาตาปี

ผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ,

สิกขายะ ติพพะคาระโว

ผู้มีความเคารพหนักแน่นในไตรสิกขา

อัปปะมาทะคะรุ ภิกขุ

ผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาท

ปะฏิสันถาระคาระโว

มีความเคารพในการปฏิสันถาร

อะภัพโพ ปะริหานายะ

เป็นผู้ไม่เพียงพอที่จะเสื่อมถอย

นิพพานัสเสวะ สันติเก

เขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล

เล่น/หยุด